Referat/protokoll fra årsmøtet for 2019

Protokoll fra årsmøte i Stryn motorsportklubb 2019

Årsmøtet ble avholdt i Stryn kulturhus 12.02.2020

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Følgande stemmeberettiga medlemmer møtte opp:
Svenn Arve Roset, Torbjørn Teigen, Tom Roksvåg, Erik Tenden, Ove Hafsås, Steinar Aalberg, Martinus Vik

Forslag fra styret:
Antall stemmberettiga medlemmer er godkjent.

Følgende hadde ordet i saken:
Svenn Roset, Torbjørn Teigen

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 2 Valg av dirigent

Forslag fra styret: Svenn Roset

Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Teigen

Alle stemte for

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 3 Valg av protokollførere(e)

Forslag fra styret: Torbjørn Teigen

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra styret: Erik Tenden og Steinar Aalberg

Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Teigen

Alle stemte for

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 5 Godkjenning av innkalling

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset og Erik Tenden

Alle stemte for

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 6 Godkjenning av sakliste

Forslag fra styret:
Saklisten godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset og Erik Tenden

Alle stemte for

Forslaget ble vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av forretningsorden

Forslag fra styret:
Forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset

Alle stemte for.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset

Alle stemte for

Vedtak: Regneskapet ble vedtatt og godkjent.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Fullføre kjøp av Området H med kommunen

Følgende hadde ordet i saken: Alle frammøtte.

Alle stemte for å fullføre kjøpet.

Kjøpskontrakten er alleriede signert av Rune Tonning og Svenn Roset. Om den må signerast på nytt, blir det gjort av Steinar Aalberg og Knut Ove Rygg

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 10.2 Bana og Bygninger, kva trengs å gjerast med det.

Følgande hadde ordet i saken: Alle fremmøtte.

Det vart vedtatt å ha dei bygningane som står der og mulignes bytte ut dei øvre brakkene om
Vi finner nokon rimelige og gode brakker til salgs. Spørre Bjarte Vonheim om han fortsatt vil
Vedlikeholde bana med traktor.

Alle stemte for dette.

Vedtak: Forslaget blei vedtatt.

Sak 10.3 Aktivitetsledere/liste, kven kan og kven har ansvaret for dette

Alle hadde ordet i saken og det blei vedtatt at det nye styret skulle kontakte aktivitetsledarane
Og sjekke at dei fremdeles vil stå på lista.
Alle stemte for dette vedtaket.

Sak 10.4 Rekruttering av nye medlemmer

Alle hadde ordet i saken og det vart vedtatt at en skulle fortsette med 3 prøveganger for nye medlemmer utan at dei trong lisens. Og at vi ikkje skulle auke medlemskontigenten.

Alle stemte for å vedta dette.

Sak 10.5 Skaffe engasjerte foreldre/medlemmer som kan halde kluben i drift.

Alle hadde ordet i saken og det vart vedtatt å gi gratis aktivitetsleder kurs til medlemmer som vil hjelpe til som vakter på bana.

Alle stemte for dette vedtaket.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11.1 Medlemskontigent

Forslag fra styret:
Medlemskontingent for 2020 er:
Junior: 350 kr
Senior: 500 kr
Familie: 800kr
Forelder medlem: 100 kr

Følgende hadde ordet i saken: Alle oppmøtte

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11.2 Baneleige

Forslag fra styret:
Leige av storebane kr 150
Leige av barnebane kr 50

Følgende hadde ordet i saken: Alle oppmøtte

Alle stemte for

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Budsjettet vart framvist på storskjerm for alle oppmøtte.

Forslag fra styret: Budsjettet godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: Alle oppmøtte

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Forslag fra styret: Leder, nestleder og resten som styremedlemmer

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset og Torbjørn Teigen

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 14 Valg
Valget blei utført med handsopprekning.

14.1 Valg styre

Valg av styreleder:
Forslag fra valgkomiteen: Steinar Aalberg

Følgende hadde ordet i saken: Erik Tenden

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av nestleder:
Forslag fra valgkomiteen: Knut Ove Rygg

Følgende hadde ordet i saken: Erik tenden

Alle stemte for

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av øvrig[e] styremedlem[mer]:
Forslag fra valgkomiteen: Tom Roksvåg, Erik Tenden og Ove Hafsås

Følgende hadde ordet i saken: Alle oppmøtte

Alle stemte for at dei skulle bli styremedlemmer.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem[mer]:
Forslag fra valgkomiteen: Svenn Roset og Torbjørn Teigen

Følgende hadde ordet i saken: Erik Tenden

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Styret i Stryn motorsportklubb består fra 12.02.2020 av følgende personer:

Styreleder: Steinar Aalberg (valgt for 1 år)
Nestleder: Knut ove Rygg (på valg til neste år)
Styremedlem: Tom Roksvåg ( på val til neste år)
Styremedlem: Erik Tenden (valgt for 2 år)
Styremedlem: Ove Hafsås (valgt for 2 år)

14.2 Valg av kontrollutvalg

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget
Forslag fra valgkomiteen:
Kjetil Tunold og Ove Hafsås

Følgende hadde ordet i saken: Alle oppmøtte

Alle stemte for

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem[mer] til kontrollutvalget
Forslag fra valgkomiteen:
Ingen varamedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Erik Tenden, Ove Hafsås

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Forslag fra styret: Steinar Aalberg

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset

Alle stemte for

Vedtak: Forlaget ble vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité
Valg av leder i valgkomiteen
Forslag fra styret:
Martinus Vik

Følgende hadde ordet i saken: Svenn Roset

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av medlemmer i valgkomiteen
Forslag fra styret:
Bjørn Inge Flo

Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Teigen

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen
Forslag fra styret:
Ingen varamedlemmer

Følgende hadde ordet i saken: Alle oppmøtte

Alle stemte for.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Stryn 12.02.2020

Saksliste Årsmøte 2019

Til medlemmer i Stryn Motorsportklubb
05/2-2020
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stryn Motorsportklubb
Styret viser til innkalling for årsmøte for 2019
Årsmøtet avholdes den 12/2 kl:18.00 i Tingsalen på Stryn kulturhus.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle følgande forslag og saker:

*Området H, Kva skal vi bruke det til?
*Bana og bygninger kva trengs å gjerast med det.
*Aktivitetsledere/liste, kven kan og kven har ansvaret.
*Rekruttering av nye medlemmer
*Skaffe engasjerte foreldre/medlemmer som kan halde klubben i drift.

7. Fastsette medlemskontingent , og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
9. Val av nytt styre! Ny Styreleder må velges da den sittande går av no.

Med vennlig hilsen
styret i Stryn Motorsportklubb