REFERAT ÅRSMØTE 2018

REFERAT ÅRSMØTE STRYN MOTORSPORTKLUBB 2018

24/1.

Oppmøte: Svenn Roset, Rune Tonning ,Torbjørn Teigen, Rune Hjelle, Tom Roksvåg, Bjørn Helge Hjelle,Kim Rune Flo,Peder Kjørslevik, Elias Ngare Karibu,Matinus Vik og Knut Ove Rygg.

Innkalling og Sakliste vart samrøystes godkjent.

Gjennomgang og godkjenning av rekneskap utan merknader.

Bjørn Helge og Peder Kjørslevik fortset med å ta treningane på Onsdager, og ser over utleigesyklane før sesongstart i lag med Torbjørn teigen.Vi håper å få med nokon nye som etter kvart  kan ta over Onsdagane.

Det vart valgt nytt styre:

Leder: Rune Tonning

Nestleder: Svenn Roset

Styremedlemmer: Torbjørn Teigen, Knut Ove Rygg, Elias Ngare Karibu og Tom Roksvåg

Vi vil prøve å med utleige av sykkler både Søndag og Onsdagar om vi får det til å gå opp med antall aktivitetsledere.

Vi vil inspisere brakker på Sandane og vurdere å flytte dei inn til Stryn.

Vi vil også arbeide vidare for å få ferdig utviding av barnebane.

Det vart vedtatt å ta opp lån på 230 000 kr med kommunal lånegaranti for å kjøpe det nye området på andre siden av vegen.

Bana på Sandane vil ikkje bli under Stryn lenger da vi ikkje har folk til å drive den og ingen i nærmiljøet der har vist interesse for å drifte den.

Det er stemning for å arrangere MX camp i år og.

Medlemskontigenten blir som i fjor. Men medlemskontigent for forelder til barn under 12 år og SMS lisens medlemmer blir økt til kr 100 pr sesong etter regler fra Norges Idrettsforbund.

STYRET I STRYN MOTORSPORTKLUBB.

 

Innkalling Årsmøte

Til medlemmer i Stryn Motorsportklubb

15/1-2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stryn Motorsportklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes den 24/1 kl:18.00 på møterom i Stryn kulturhus.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.

 

*Framdrift på området H

*Framdrift på utviding av barnerbane

*Aktivitetsledere/liste

*sesongen 2017

*sesongen 2018

*S-cup og evt andre arrangemang

*Kva skjer på bana i Sandane

 

 

 1. Fastsette medlemskontingent , og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette       treningsavgift for gruppens aktivitet.
 2. Vedta idrettslagets budsjett.
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
 5. Leder og nestleder
 6. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

 

 

 

Med vennlig hilsen
styret i Stryn Motorsportklubb

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 2018
Det blir årsmøte 24/1!
KL: 1800
STRYN KULTURHUS!
*Viktigaste sak blir låneopptak for å kjøpe nytt området (H) 
*Fullføring av utvidet barnebane
*Vanlige årsmøte saker
MØT OPP ALLE SOM KAN BÅDE NYE OG GAMLE MEDLEMMER!
Møt og opp andre som er intereserte i motorsport!

Sommerferie

I Juli mnd er der ikkje aktivitetslederer på bana, dei som skal kjøre må ha med seg godkjent leder og seie fra på: strynmx@gmail.com eller ringe nokon i styret for å få løyve.

Baneleige kan betalast inn på kontonummer: 3705 06 21589.

Onsdaggs treninger vil begynne igjen når skulane starter i August.

Referat Årsmøte 2017

REFERAT ÅRSMØTE STRYN MOTORSPORTKLUBB 2017.

Oppmøte: Svenn Roset, Rune Tonning ,Torbjørn Teigen, Sven Thomsen, Rune Hjelle, Tom Roksvåg, Bjørn Helge Hjelle og Knut Ove Rygg

Innkalling og Sakliste vart samrøystes godkjent.

Gjennomgang og godkjenning av rekneskap utan merknader.

Bjørn Helge og Peder Kjørslevik fortset med å ta treningane på Onsdager ut sesongen, og ser over utleigesyklane før sesongstart.

Det vart valgt nytt styre:

Leder: Rune Tonning

Kasserer: Svenn Roset

Styremedlemmer: Torbjørn Teigen, Sven Thomsen, Knut Ove Rygg og Tom Roksvåg

Det blir ikkje utleige av sykkler på Søndager, styret vurderer og bestemmer om det blir forandringer på dette utover sesongen.

Vi vil forsøke å berge eksisterande bygg på bana slik at dei holder nokon år til.

Vi vil også arbeide vidare for å få ferdig utviding av barnebane.

Nytt område på andre sida av vegen er fremdeles under behandling i kommunen, det blir nok en bestemmelse i løpet av 2017

Bana på Sandane blir styrt av eigne folk der ute men vil fremdeles ligge under Stryn motorsportklubb. Vi har en god dialog med dei og den vil nok bli godkjent og klar til bruk snart.

Styret samler seg til et nytt møte 2. Mars.

Det er stemning for å arrangere MX camp i år og.

Medlemskontigenten blir som i fjor.

STYRET I STRYN MOTORSPORTKLUBB.

SAKSLISTE

ÅRSMØTE TORSDAG 2/2 FOR STRYN MOTORSPORTKLUBB

I KULTURHUSET STRYN

*VANLEGE ÅRSMØTESAKER

*VAL AV NY STYRELEIER OG      STYREMEDLEMMER

*FRAMDRIFT PÅ NY BARNEBANE

OG OMRÅDE H.

*DIVERSE/YMSE

ÅRSMØTE BLIR I MØTEROM I KULTUHUSET STRYN KL:18.00.2/2-2017  MØT OPP!

ÅRSMØTE 2017

Til medlemmene i Stryn Motorsportklubb

Stryn…17/1-2017…

Innkalling til årsmøte i Stryn Motorsportklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stryn Motorsportklubb.

Det skal velges ny styreleier og nye styremedlemmer slik at vi får et aktivt styre med folk fra Stryn som kan møtast oftare og ta dei riktige beslutningane for klubbens beste.

Viktig å komme med gode kandidater som vi kan stemme over! Meld inn på:strynmx@gmail.com!

Årsmøtet avholdes Torsdag 2/2 kl: 18.00 i Stryn Kulturhus. Møterom til høgre når du kjem inn.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30/1 til mail:Strynmx@gmail.com. eller ring 99205021

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail og evt facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret